ارزش هاي سازماني

خلق ارزش برای ذینفعان
توسعه خلاقیت و نوآوری
تکیه بر شایستگی های ممتاز ناشی از دانش بومی شده منابع انسانی شرکت
همفکری و کار تیمی در راستای هم افزایی سازمانی
همفکری و کار تیمی در راستای هم افزایی سازمانی
تلاش هدفمند و مستمر در راستای دستیابی به اهداف مشترک و متعالی سازمان
ایجاد تصویر مثبت و پایدار در مشتری مداری

فارسی