تولید با کیفیت قابل رقابت در بازار جهانی


بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است. شرکت قطعات فلزی زنجان خودرو که با فرایندهای اصلی پرسکاری، جوشکاری و مونتاژ و با بهره گیری ازسرمایه های انسانی شایسته و تجهیزات و دانش فنی مناسب و به روزدر حال تولید قطعات بدنه خودرو هستیم، با توجه به ماموریت و چشم انداز تعیین شده به کلیه ذینفعان مرتبط اعلام می نماید که جهت ارتقای رضایت مشتریان و ذینفعان، سیستم مدیریت کیفیتی را بر پایه الزامات خاص مشتریان و استانداردIATF 16949:2016 در شرکت مستقر می نماییم.